[VINS CATALANS] AOC Cava, leader au monde

Par Rédaction Equinox
DO Cava opt

Au cours de la dernière année, l’AOC Cava a battu un record en vendant 245 millions de bouteilles.

Impossible de comprendre la carte des vins catalans sans le cava. L’appellation d’origine contrôlée (AOC) s’étend à 33 903 hectares de vignes et 6 374 exploitations d’où sortent environ 300 millions kilos de raisins annuels. Il y a 235 entreprises qui élaborent du cava et 162 du vin. Dans le contexte économique complexe de cette dernière décennie, le cava a toujours prouvé qu’il était un secteur très résistant. Grâce à l’effort des entreprises et son pari stratégique pour positionner les produits Premium sur les marchés internationaux, le cava s’est consolidé en exportation comme la première dénomination d’origine espagnole et la première au monde suivant la méthode traditionnelle d’élaboration.

L’an dernier, le secteur du cava a passé la barre historique des 245 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires était de 1 079,6 millions d’euros, soit 2,3% de plus qu’en 2015. L’amélioration continue de l’exportation grâce à l’évolution positive des pays tiers, avec une hausse de 4 millions de bouteilles, a permis des ventes totales de 159 millions de bouteilles.

Durant la dernière décennie, le secteur du cava a augmenté de plus de 20 millions de bouteilles (9%) et de 25% en exportations. Le cava écologique a dépassé les 4 millions de bouteilles. De plus, le secteur Premium continue d’augmenter en 2016 et atteint les 29,5 millions de bouteilles (ce qui représente 12% du total des ventes).

L’AOC Cava continue de travailler pour le développement global du secteur, en pariant sur le renforcement de l’importance de la vigne et sa corrélation avec l’œnologie. La pédagogie du cava est également travaillée au niveau national comme international. Pour terminer, pour atteindre de nouveaux consommateurs, un programme complet d’activités a été développé avec pour objectif d’intéresser les jeunes au cava. La 37e Démonstration de Vins et Cavas de Catalogne (du 27 au 29 octobre sur le passeig Lluís Companys de Barcelone), organisée par le Département de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Alimentation, à travers l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) et la Promotrice des Exportations Agroalimentaires (PRODECA), sera une nouvelle opportunité pour profiter de ce produit.

Mettre en valeur le cava haut de gamme

Le Conseil Régulateur du Cava encourage incite à miser sur le cava Premium. Le 21 juillet a été publié un arrêté ministériel, qui a créé définitivement la catégorie cava de très haute qualité (Cava de Paraje Cualificado en espagnol), qui met en valeur le cava haut de gamme, le meilleur dans le domaine. À l’origine, cette nouvelle catégorie a débuté avec seulement 16 produits venant de 12 endroits et 9 caves.

Ces cavas se différencient des autres par leur singularité et leur excellence. Parmi les conditions requises pour réussir à être un cava de très haute qualité, il faut minimum 10 ans d’ancienneté des cépages, un rendement maximum de 8 000 kilos par hectare, un processus de vendanges manuel ou un pressage maximum de 60 litres pour 100 kilos de raisin. La production de raisin à la vigne, l’élaboration du vin de base et du cava à la cave doivent respecter des conditions strictes et spécifiques. Les services techniques du Conseil de Régulation de l’AOC Cava suivent un protocole rigoureux. Après avoir vérifié la bonté des dossiers présentés, les cavas de très haute qualité doivent passer un examen organoleptique de la part d’un comité d’experts de prestige.

Ces cavas permettent d’offrir des produits de grande ancienneté et surtout d’avoir l’opportunité d’expliquer que ce cava est à l’heure actuelle prêt à jouer dans la cour des grands.


Lisez la version en catalan:

En l’últim exercici va assolir una xifra rècord de 245 milions d’ampolles.

No s’entendria el mapa vitivinícola català actual sense el cava. La Denominació d’Origen (DO) Cava s’estén al llarg de 33.903 hectàrees de vinyes en 6.374 explotacions d’on surten al voltant de 300 milions de quilos de raïm anuals. Hi ha 235 empreses elaboradores de cava i 162 de vi base. En el complicat context econòmic de l’última dècada, el cava ha demostrat ser un sector amb una gran fortalesa. Gràcies a l’esforç de les empreses i la seva aposta estratègica pel posicionament dels productes Premium als mercats internacionals, el cava s’ha consolidat en exportació com la primera denominació d’origen espanyola i la primera al món seguint el mètode tradicional d’elaboració.

En l’últim exercici, el sector del cava va superar la barrera històrica dels 245 milions d’ampolles. La xifra de negoci de l’any passat es va situar en 1.079,6 milions d’euros, un 2,3% més que el 2015. La continuada millora a l’exportació gràcies a la bona evolució dels països tercers, amb un creixement de 4 milions d’ampolles, va suposar unes vendes totals de 159 milions d’ampolles.

Durant l’última dècada el sector del cava ha crescut en més de 20 milions d’ampolles (9%) i un 25% en exportacions. El cava ecològic ja supera els 4 milions d’ampolles. A més, el segment Premium va continuar creixent el 2016 i va arribar als 29,5 milions d’ampolles (la qual cosa representa un significatiu 12% del total de les vendes).

La DO Cava continua treballant per la sostenibilitat global del sector apostant per la potenciació de la importància de la vinya i la seva correlació amb l’enologia. També es treballa per intensificar la pedagogia del cava entre els principals prescriptors tant a nivell nacional com internacional. Per acabar, de cara a arribar als nous consumidors s’ha desenvolupat un complet programa d’activitats amb l’objectiu d’acostar el cava als joves. De ben segur que la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (del 27 al 29 d’octubre al passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), serà una nova oportunitat per gaudir del producte.

Visibilitzar la més alta gamma del cava

El Consell Regulador del Cava encoratja a apostar pel cava Premium. El 21 de juliol es va publicar l’ordre ministerial que creava definitivament els anhelats Caves de Paratge Qualificat. Aquesta és la nova categoria que visibilitza la més alta gamma del cava, el vèrtex de la piràmide qualitativa del sector. Inicialment, la nova categoria s’ha estrenat amb 16 productes de 12 paratges provinents de 9 cellers.

Són caves que es diferencien de la resta per la seva singularitat i per la seva excel·lència. Entre els requisits per aconseguir ser Cava de Paratge Qualificat destaca un mínim de 10 anys d’antiguitat dels ceps, un rendiment màxim de 8.000 quilos per hectàrea, un procés de verema manual o un premsat màxim de 60 litres per cada 100 quilos de raïm. Tant la producció de raïm a la vinya com l’elaboració del vi base i el cava al celler han de complir un estricte i específic plec de condicions. Se segueix un protocol rigorós per part dels serveis tècnics del Consell Regulador de la DO Cava. Després de comprovar la bondat dels dossiers presentats, els Caves de Paratge Qualificat han de passar un examen organolèptic per part d’un comitè d’experts de reconegut prestigi.

Aquests caves que permeten oferir productes de llargues criances molt identificats amb un terrer són, per sobre de tot, una oportunitat per explicar que el cava està, en aquests moments, preparat per jugar a la màxima divisió mundial dels escumosos de qualitat.

Recommandé pour vous