[VINS CATALANS] AOC Costers del Segre, engagement écologique

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Costers del Segre est une mosaïque formée par sept territoires répartis au large de l’embouchure du fleuve Segre jusqu’aux Pyrénées de Lleida, ayant pour objectif de se doter d’une identité propre et de regrouper la viticulture de la province de Lleida. 

Actuellement, il existe sept zones de l’AOC Costers del Segre, qui réunissent plus de 65 municipalités. Il s’agit d’Artesa de Segre, Urgell, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià et Valls del Río Curvo.

Cette appellation d’origine contrôlée possède ses propres caractéristiques bien définies, qui la différencient des autres zones viticoles du pays. Elle bénéficie d’une situation privilégiée des sols, composés de calcaire, d’un climat méditerranéen continental marqué, qui présente de forts mouvements thermiques quotidiens, avec des hivers froids, des étés chauds et de faibles précipitations. Toutes ces conditions en font un lieu idéal pour la culture de la vigne et pour faire de chaque vin un vrai succès.

L’autre caractéristique des vins de Costers del Segre, c’est l’ingéniosité et l’imagination dont font preuve les viticulteurs et élaborateurs. Dans cette région, la modernité et l’innovation permettent d’obtenir une viticulture unique et durable. De ce fait, l’appellation d’origine contrôlée des Terres de Ponent est la première en Catalogne à avoir son propre programme de développement durable. Ce dernier vise l’amélioration continue pour optimiser les ressources d’aujourd’hui, sans mettre en danger celles de demain, tout en prenant en compte l’environnement, la viabilité économique et la responsabilité sociale.

Arôme puissant et un goût équilibré

Les consommateurs trouveront à Costers del Segre des vins pour tous les goûts. Parmi les variétés de rouge, on retient le cabernet sauvignon, merlot, syrah et pinot noir, mais aussi les variétés traditionnelles comme l’ull de llebre, la garnatxa ou le trepat. Chaque territoire a ses propres raisins, les vins rouges de l’AOC Costers del Segre se distinguent parce qu’ils ont un arôme puissant, un goût équilibré, une bonne expression tannique et en bouche le résultat est exquis et structuré. Quant aux variétés de blancs, les traditionnels sont les plus prédominants: macabeu et parellada. Les blancs de la région sont des vins au profil plus classique, c’est-à-dire légers, fruités et acidulés. La parfaite acclimatation du chardonnay sur le territoire a permis d’ouvrir la porte à des vins plus modernes et jeunes, car ils présentent une meilleure structure. Le choix de produits est grand et chargé en personnalité.

Connaître la culture de ces vins reste la meilleure façon des découvrir ces terres de l’AOC Costers del Segre. Ce vin se caractérise par sa qualité, sa production et ses charmantes caves situées dans de beaux paysages naturels. Pour en savoir plus, direction la 37e Démonstration de Vins et Cavas de Catalogne (du 27 au 29 octobre sur le passeig Lluís Companys de Barcelone), organisée par le Département de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Alimentation, à travers l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) et la Promotrice des Exportations Agroalimentaires (PRODECA).


Lisez la version en catalan:

La Denominació d’Origen (DO) Costers del Segre és un mosaic format per set territoris repartits al llarg de la conca del riu Segre i del Pirineu lleidatà amb l’objectiu d’agrupar i de dotar d’identitat pròpia la viticultura de la província de Lleida.

Actualment, hi ha set subzones de la DO Costers del Segre, que apleguen més de 65 municipis. Són: Artesa de Segre, Urgell, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià i Valls del Riu Corb.

Es tracta d’una denominació d’origen amb característiques pròpies i ben definides que la diferencien de les altres zones vitivinícoles del país, com la seva privilegiada situació de sòls amb composició calcària i un clima mediterrani continental marcat, que presenta unes fortes oscil·lacions tèrmiques estacionals i diàries, amb hiverns freds i estius calorosos i una mitjana de precipitació baixa. Totes aquestes condicions climatològiques i orogràfiques dibuixen un escenari ideal per al cultiu de la vinya i és un dels secrets per l’èxit dels seus vins.

Un altre tret característic dels vins de Costers del Segre és l’elevat enginy i imaginació dels viticultors i elaboradors de les terres lleidatanes, i és que parlem d’una regió on la modernitat i la innovació s’apliquen a una viticultura única i sostenible. De fet, la Denominació d’Origen de les Terres de Ponent és la primera a Catalunya amb programa de sostenibilitat propi, amb l’objectiu de la millora contínua per prevenir el millor possible els recursos que tenim avui sense posar en perill els de demà i tenint en compte la salut ambiental, la viabilitat econòmica i la responsabilitat social.

Aroma potent i un gust equilibrat

El consumidor trobarà a Costers del Segre vins per a tot tipus de paladars. Entre les varietats negres predominen el cabernet sauvignon, merlot, syrah i pinot noir, però també es cultiven les varietats tradicionals, sobretot l’ull de llebre, la garnatxa i el trepat. Dins dels matisos lògics que el terrer de cada territori imprimeix als seus raïms, els vins negres de la DO Costers del Segre es caracteritzen perquè tenen una aroma potent i un gust equilibrat, alhora que ofereixen una bona expressió tànnica i en boca resulten saborosos, amples i estructurats. Pel que fa a les varietats blanques, les predominants són les tradicionals: macabeu i parellada. Això fa que els blancs de la regió siguin uns vins de perfil més clàssic, és a dir, lleugers, afruitats i acidulats. Tanmateix, l’exitosa aclimatació del chardonnay a la regió ha obert la porta a vins de característiques més modernes, ja siguin vins joves o fermentats amb bota de roure, perquè presenten una major estructura i es fa més present el seu caràcter varietal. El ventall de producte és gran i carregat de personalitat.

Conèixer la cultura del nostre vi és la millor manera de descobrir les terres lleidatanes. El vi de la DO Costers del Segre es caracteritza per la seva qualitat i producció i per cellers amb encant situats en bells paratges naturals. Vine a la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (del 27 al 29 d’octubre, al passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA). Deixa’t seduir per l’encant dels vins de Ponent.

Recommandé pour vous