[VINS CATALANS] AOC Terra Alta, l’âme du grenache noir

La zone viticole la plus au sud de Catalogne se situe entre le fleuve de l’Èbre et les terres de Matarranya (Aragó). Il s’agit d’une zone frontalière et millénaire, où les Templiers cultivaient la vigne jusqu’au XIIIe siècle.

Les vents qui passent sur les chaînes de montagnes calcaires et les forêts de chênes et pins blancs du territoire, ainsi que les champs composés d’amandiers, vignes et oliviers, font que le territoire Terra Alta est vu comme la Toscane catalane.

Reconnue comme appellation d’origine contrôlée depuis 1972, la Terra Alta est l’une des sept appellations historiques de Catalogne. Sa situation géographique et son paysage précieux l’ont amené à être reconnue réserve de biosphère par l’UNESCO. Il s’agit d’une zone privilégiée pour obtenir un raisin sain, mature et avec du caractère, qui est le résultat d’une viticulture respectueuse de l’environnement et d’une production de raisin ayant sa propre identité.

Son paysage est spectaculaire, les vignes atteignent jusqu’à 500 mètres au niveau de la mer. Ce côté méditerranéen de cette terre natale marque le caractère des vins, des vins fins et distingués par leur force et caractère: Terre Alta s’implante dans des terres de calcaire, grandit sur le sol méditerranéen et s’élabore avec le plus grand soin.

AOC Terra Alta, passion et humilité

Passion, humilité et effort dans le travail sont les critères qui définissent les producteurs de l’AOC Terra Alta. Pas moins de 1 255 viticulteurs cultivent environ 5 800 hectares de variétés de vigne, comme la macabeu, la parellada et la samsó. Mais si il fallait choisir un protagoniste, ça serait sans doute le grenache. Qu’il soit blanc, noir ou poilu, le grenache est la variété qui atteint toute sa splendeur sur ces terres méditerranéennes, pour les arômes, le caractère, la personnalité et les nuances.

Déjà au XVIIe siècle, on a retrouvé des traces d’une plantation du père Onofre Català à Gandesa nommée Vernatxa. À l’heure actuelle, 33% de grenache blanche mondiale se cultive à Terra Alta, ce qui représente 75% de la production en Espagne et 90% de celle en Catalogne.

Ainsi, il n’est pas surprenant que Terra Alta soit l’une des rares régions viticoles mondiales où il est possible de trouver une large gamme de vins de ce cépage, ce qui leur a valu d’obtenir un label spécifique: Terra Alta grenache blanc.

L’AOC Terra Alta, est sans aucun doute, l’âme du grenache blanc et l’une des zones viticoles qui rayonne le plus en ce moment. Ainsi, le territoire a été désigné comme siège du Concours Mondial des Grenaches 2018, qui se célèbrera en avril. Il s’agit d’un concours qui réunit quelques prestigieux professionnels internationaux, qui goûtent plus de 900 références en même temps afin de découvrir toute l’offre oenotouristique de la zone, une grande opportunité pour le grenache catalan en général et pour la Terra Alta en particulier. Une opportunité qui ne sera pas réservée seulement aux professionnels du secteur, puisque des activités seront également programmées pour le public et les amateurs de vins.

L’appellation d’origine Terra Alta s’est construite sur des principes fondamentaux: tout d’abord sur un savoir-faire basé sur la tradition et l’authenticité, et en pariant sur des techniques d’élaboration plus modernes. À l’AOC Terra Alta, on trouve d’authentiques trésors, mais beaucoup restent encore à découvrir.


Lisez la version en catalan:

La zona vinícola més meridional de Catalunya està situada entre el riu Ebre i les terres del Matarranya (Aragó). Es tracta d’una zona fronterera i mil·lenària pel que fa a població, on ja els Templers conreaven la vinya cap al segle XIII.

Vents del cerç i garbinades es passegen per les serres calcàries i els boscos d’alzina i pi blanc del territori, mentre airegen camps tenyits d’ametller, vinya i olivera, que fan que la comarca de la Terra Alta sigui vista per molts com la Toscana catalana.

Reconeguda provisionalment com a Denominació d’Origen des del 1972, la Terra Alta és una de les set denominacions d’origen històriques de Catalunya. La seva situació geogràfica, amb un alt valor paisatgístic, l’ha portat a ser reconeguda per la Unesco com a Reserva de la Biosfera. Es tracta, doncs, d’una zona privilegiada per mirar d’obtenir un raïm sa, madur i amb caràcter, com a resultat d’una viticultura respectuosa amb el medi ambient i amb la producció d’un raïm amb identitat pròpia.

I tot plegat en un paisatge espectacular. Mediterrani interior amb vinyes que arriben fins als 500 metres sobre el nivell del mar. Aquesta mediterraneïtat del terrer marca el caràcter dels vins, uns vins fins i distingits per la seva força i caràcter: un Terra Alta arrela en terres calcàries, creix amb el sol del Mediterrani i s’elabora amb cura.

DO Terra Alta, passió i humilitat

Passió, humilitat i esforç en el treball són els trets que defineixen els productors de la DO Terra Alta. Es tracta de 1.255 viticultors que conreen al voltant de 5.800 hectàrees de vinya de varietats com la macabeu, la parellada i la samsó. Però si hi ha una autèntica protagonista, aquesta és sens dubte la garnatxa. Sigui blanca, negra o peluda, la garnatxa és la varietat que millor assoleix en aquestes terres mediterrànies tota la seva esplendor tant pel que fa a aromes com a caràcter, personalitat i matisos.

Ja al segle XVII es troben testimonis que deixen constància d’una plantació de mossèn Onofre Català a Gandesa denominada Vernatxa. Ara a la Terra Alta es conrea el 33% de la garnatxa blanca mundial, un percentatge que suposa el 75% de la producció a Espanya i el 90% de la garnatxa blanca a Catalunya.

Així doncs, no és estrany que la Terra Alta sigui una de les poques regions de la vitivinicultura mundial on és possible trobar una extensa gamma de vins varietals d’aquesta vinifera que els ha fet mereixedors d’un distintiu de garantia específic: Terra Alta garnatxa blanca.

La DO Terra Alta és, sense cap mena de dubte, l’ànima de la garnatxa blanca i una de les zones vitivinícoles amb més projecció del moment. Tant és així que ha sigut designada com a seu del Concurs Mundial de Garnatxes 2018, que se celebrarà al mes d’abril. Es tracta d’un certamen que aplega alguns dels professionals d’àmbit internacional més destacats, que tasten més de 900 referències al mateix temps que descobreixen tota l’oferta enoturística de la zona, una gran oportunitat per a la garnatxa catalana en general i per a la de la Terra Alta en particular. Una oportunitat que no quedarà limitada als professionals del sector, ja que també hi haurà programades activitats que aniran dirigides tant al públic en general com als winelovers.

La Denominació d’Origen Terra Alta s’ha construït sobre dos pilars fonamentals: en primer lloc un saber fer basat en la tradició i l’autenticitat, i després fent una aposta per les tècniques d’elaboració més modernes. A la DO Terra Alta troben autèntics tresors. Molts d’aquests tresors estan encara per descobrir.

Recommandé pour vous