[VINS CATALANS] AOC Priorat, un vin prestigieux

Parler de la région du Priorat, c’est parler d’une zone de production de vin devenue prestigieuse dans le monde entier depuis quelques années.

Les vins du Priorat font partie des vins les plus appréciés de la planète grâce à plusieurs facteurs. Parmi eux, il y a la fidélité à cette terre natale, intégrée dans un paysage magnifique resté intact depuis des siècles et marqué par la présence d’un sol de llicorella, un type d’ardoise. Ce territoire a réussi à préserver l’essence et l’identité des villages en harmonie avec leur environnement et leurs cultures. Ainsi, paysage naturel et humain, ainsi que le vin, définissent Priorat. Ce vin parle avec sa propre voix, une voix unique, celle de sa terre.

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Priorat est la seule en Catalogne a être reconnue « qualifiée » et l’une des deux seules en Espagne, selon les critères de qualité et des systèmes de production de cette zone viticole. Les caractéristiques de l’AOC Priorat convertissent ces vins en bouteilles uniques et exclusives, ce qui fait que seuls les vins de cette appellation d’origine contrôlée transportent dans le monde entier le nom de cette terre: Priorat.

La force d’une terre

L’appellation d’origine qualifiée Priorat est une petite région montagneuse, située au milieu de Tarragone et ses alentours, au nord-est de la péninsule ibérique, en Catalogne à 120 kilomètres au sud de Barcelone. La chaîne de montagnes de Montsant représente une référence géologique, qui délimite l’AOC Priorat au nord, les sommets de l’Alabar et de la Figuera, et à l’est de la chaîne de montagnes Molló. Au sud, s’ouvre le fleuve Siurana en direction de l’Ebre. Il traverse cette zone viticole du nord-est au sud-est, marquant un dénivelé complètement entouré de montagnes.

Le Priorat s’étend sur 176 km2, qui correspondent à 17 629 hectares, dont environ 1 961 sont cultivés par 574 viticulteurs. Le 18 décembre 2000, le Département d’Agriculture, Elevage et Pêche de la Generalitat de Catalogne a approuvé la reconnaissance AOC Priorat comme appellation d’origine contrôlée qualifiée, ainsi elle est devenue l’unique AOC catalane avec cette mention.

9 villages en font partie: Bellmunt del Priorat, Gratallops, el Lloar, la Morera de Montsant et son noyau d’Escaladei, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, la Vilella Alta et la Vilella Baixa. En plus de ces municipalités, AOC Priorat comprend aussi la partie nord de Falset (Cortijos de Falset) et la partie est de Molar (Solanas del Molar).

L’implantation de la culture de la vigne comme culture de référence dans cette zone vient de la création durant le XIIe siècle, d’un ordre religieux, la Chartreuse d’Escaladei, un noyau monacal fidèle aux préceptes de la règle de Sant Bru (c. 1030-1101). Ce moine a amené à Priorat les connaissances de la viticulture accumulées depuis les terres de Provence. Ce fut à Escaladei que les moines ont trouvé un lieu de silence, solitude et nature. Sept villages des alentours faisaient partie du domaine de prière de l’abbaye. C’est de là que vient le nom de Priorat.

 

 

De ville en ville, de fête en fête

Les villes intégrées dans l’AOC Priorat, avec tout leur patrimoine naturel et viticole, ont travaillé afin de pouvoir accueillir durant l’année les visiteurs intéressés qui, connaisseurs ou non du monde du vin, souhaitent découvrir une réalité authentique et des vins fidèles à leur territoire d’origine.

Une raison de plus pour ne pas manquer l’opportunité de goûter les vins de l’AOC Priorat lors de la 37e Démonstration de Vins et Cavas de Catalogne (du 27 au 29 octobre sur le passeig Lluís Companys de Barcelone), organisée par le Département de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Alimentation, à travers l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) et la Promotrice des Exportations Agroalimentaires (PRODECA).


Lisez la version en catalan:

Parlar de la regió del Priorat és parlar d’una de les zones productores de vi que en els últims anys han assolit més prestigi arreu del món.

Els vins del Priorat s’han situat entre els vins més apreciats del planeta gràcies a molts factors. Entre els més reconeguts hi ha la seva intensa fidelitat al terrer, un terrer integrat en un paisatge de gran bellesa que s’ha mantingut inalterat al llarg dels segles, marcat per la presència del sòl de llicorella (pissarra autòctona) i en què fins avui s’ha preservat l’essència i la identitat dels pobles en harmonia amb l’entorn i els conreus. Per això es pot dir que paisatge natural, paisatge humà i vi són indestriables al Priorat. Un vi que parla amb veu pròpia, una veu única, del seu terrer. Un vi que és la veu de la llicorella.

La denominació d’origen qualificada (DOQ) Priorat és l’única reconeguda a Catalunya com a qualificada i una de les dues úniques que existeixen amb aquest segell a l’estat espanyol, d’acord amb els requisits de qualitat i sistemes de producció que se segueixen en aquesta zona vitivinícola. Les característiques de la DOQ Priorat converteixen els seus vins en únics i exclusius, i això fa que només els vins d’aquesta denominació d’origen portin arreu del món el nom de la seva terra: el Priorat.

La força d’una terra

De fet, la denominació d’origen qualificada Priorat és una petita regió muntanyosa situada al bell mig de les comarques de Tarragona, al nord-est de la península Ibèrica, dins el territori de Catalunya, a uns 120 quilòmetres al sud de Barcelona. La serra de Montsant constitueix tot un referent geològic que delimita la DOQ Priorat al nord, a ponent hi ha les crestes del Lloar i de la Figuera i a llevant la Serra del Molló. Al sud s’obre pas el riu Siurana en direcció a l’Ebre. El riu Siurana travessa aquesta zona vitivinícola de nord-est a sud-oest marcant una tortuosa depressió completament envoltada de muntanyes.

El Priorat té una superfície de 176 km2 que equivalen a 17.629 ha, de les quals actualment unes 1.961 cultivades per uns 574 viticultors. El 18 de desembre de 2000, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya va aprovar el reconeixement de la DO Priorat com a denominació d’origen qualificada, i així es va convertir en l’única DO catalana amb aquesta condició.

En formen part 9 pobles, que són: Bellmunt del Priorat, Gratallops, el Lloar, la Morera de Montsant i el seu nucli agregat d’Escaladei, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, la Vilella Alta i la Vilella Baixa. A més d’aquests nou municipis, la DOQ Priorat abraça la part nord del terme municipal de Falset (zona dels Masos de Falset) i la part est del terme municipal del Molar (Solanes del Molar).

La implantació del conreu de la vinya com a cultiu de referència en aquesta zona té els seus orígens en la creació, durant el segle XII, de la cartoixa d’Escaladei, un nucli monacal fidel als preceptes de la regla de Sant Bru (c. 1030-1101). Aquest monjo va portar al Priorat els coneixements sobre viticultura acumulats a les terres de la Provença i va ser a Escaladei on els monjos vaN trobar un indret de silenci, solitud i natura que feia possible desenvolupar el seu carisma. Set pobles de la rodalia formaven part del domini del prior de l’abadia i d’aquí li ve a aquesta zona el nom de Priorat.

Vila a vila, festa a festa

Les viles que integren la DOQ Priorat, amb tot el seu patrimoni paisatgístic i vitivinícola, s’han posat a treballar per acollir durant l’any els visitants encuriosits que, coneixedors o no del món del vi, vulguin descobrir una realitat autèntica i uns vins fidels al territori d’on provenen.

Un motiu més per no perdre’s l’oportunitat de tastar vins de la DOQ Priorat a la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que tindrà lloc del 27 al 29 d’octubre, al passeig Lluís Companys de Barcelona, organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

Recommandé pour vous