Les haricots de Santa Pau

Les haricots ont commencé à être cultivés dans la région volcanique de Santa Pau au XVIIIe siècle. Ils se cultivent exclusivement dans des sols volcaniques qui grâce à leur caractère peu acide ont une incidence directe sur la qualité et les caractéristiques des haricots de Santa Pau. 

Description: Haricots qui se commercialisent tant secs que cuits ou en conserves, de trois variétés traditionnelles bien adaptées aux conditions climatiques de la région. Ils sont blancs, légèrement brillants, arrondis et petits, avec une peau peu farineuse, et connus pour leur saveur suave.

Zone : Le principal pôle de production se trouve dans la commune de Santa Pau, mais on en trouve aussi dans 6 autres communes de La Garrotxa.

Infos : fesolsdesantapau.cat


EN CATALAN

FESOLS DE SANTA PAU (DOP)

Els fesols es van començar a cultivar en la regió volcànica de Santa Pau en el s. XVIII. Es cultiven exclusivament en sòls volcànics que, gràcies al seu caràcter poc àcid, incideixen directament en la qualitat i les característiques dels fesols de Santa Pau.

Descripció: Són fesols, és a dir mongetes, que es comercialitzen tan secs com cuits i envasats, de tres varietats tradicionals molt ben adaptades a les condicions edafoclimàtiques de la zona, la més freqüent de les quals és la tavella brisa. Són blancs, lleugerament brillants, arrodonits i petits, coneguts per una pell molt prima i baixa farinositat, així com pel seu sabor suau.

Zona: El nucli principal de producció és el municipi de Santa Pau però s’hi poden conrear en altres 6 municipis garrotxins.

PUBLI-INFO

Recommandé pour vous

medecin français à Barcelone